Black & Gold Breakdown: Birchall in Philadelphia

Crew midfielder Chris Brichall takes a minute to preview the Philadelphia Union